TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý tài sản nợ có

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

  • Hiểu và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của Quản lý Tài sản Nợ có
  • Hiểu được vai trò của QLRR Thị trường và Thanh khoản đối với quản lý tài sản Nợ có
  • Áp dụng các yếu tố này trong Quản lý Bảng Tài sản của Ngân hàng và đánh giá lợi ích

Học viên đánh giá (khóa 4):

Các khóa học ALM trước đây:

Giới thiệu khóa học

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ 

Khóa học 2 buổi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giải đáp khó khăn trong quá trình vận hành và quản lý Tài sản nợ có của Ngân hàng

 

 


NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHỦ ĐỀ 1: ALM VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

1.      Bảng cân đối kế toán

2.      Cân bằng các sản phẩm, Trạng thái và các quyền chọn

3.      Phân tích Gap

4.      Thu nhập chịu rủi ro (EaR)

5.      Duration

6.      Dự báo dòng tiền

7.      Các công cụ định lượng để ước tính dòng tiền từ cam kết ngoại bảng

CHỦ ĐỀ 2: MÔ HÌNH TÀI SẢN NỢ CÓ

1.      Mô hình phân tích hành vi

2.      Tùy chọn phụ thuộc vào đường dẫn

3.      Hiểu và sử dụng kiểm tra độ nhạy

4.      Các kịch bản biến động song song và xoắn(Parallel and twist)

5.      Thay đổi lãi suất, làm mượt hóa đường cong lãi suất và các mô hình cấu trúc kỳ hạn

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác